اردیبهشت 1402-رشته تعمیرات موبایل

آموزشگاه سپیدار
رشته تعمیرات موبایل-5/14 35%
مجتمع فنی تبریز
رشته تعمیرات موبایل-3/14 20%
کاف
رشته تعمیرات موبایل-2/14 10%
بقیه اموزشگاهها-مجموعا
رشته تعمیرات موبایل-هر کدام یک نفر 35%