اتحادیه تعمیرکاران موبایل تبریز

مواظب تعمیرکاران ناشی باشید

وقتی گوشی شما ایراد دارد در تبریز چهارراه شهناز و یا یکی از پاساژهای عمده تعمیرکاران موبایل مثل پاساژ شریعتی یا کویتیها  را محل مناسبی برای حل این مشکل میدانید ولی توصیه ما به شما این است  که اندکی صبور باشید شاید  آن مکانها نتوانند مشکل شما را انگونه که هست حل و فصل نمایند