آزمون تعمیرات سخت افزاری (کتاب آبی)

آزمون تعمیرات سخت افزاری (کتاب آبی)

رایگان
آزمون تعمیرات سخت افزاری  (کتاب آبی)
زمان: 01:40:00
100 سوال
2 شرکت کننده
رایگان